ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

หนังสือเวียน

[1] รับ-ส่งหนังสือเวียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[2] งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานการเจ้าหน้าที่

[3] ศูนย์เฝ้าระวังการเงินการคลัง

[4] งานพัสดุและงานก่อสร้าง

[5] รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

[6] รับ-ส่งข้อมูลงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุขและประกันสุขภาพ

[7] รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

[8] รับ-ส่งข้อมูล KPI

[9] รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

[-] รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

[-] รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและงานแพทย์แผนไทย

[-] รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

[-] รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้า

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

[-] รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

[-] รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

ฝ่ายควบคุมโรค

[-] รับ-ส่งข้อมูลฝ่ายควบคุมโรค

กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

[-] รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ/ส่งข้อมูลโซน รพ.สต.

[-] โซน 1

[-] โซน 2

[-] โซน 3

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version